DATGANIAD I’R WASG / SALE PRESS RELEASE

Please scroll down for English language version

YMLAEN MOELYCI – amser i ddiogelu y ffarm.

Mae ffarm gymunedol fwyaf y wlad yn awr ar werth a gyda’r cloc yn tician (19fed o Dachwedd) mae gan y bobl leol gynllun ar waith i’w hachub; gyda help  y gymuned a CHITHAU!

Mewn datganiad, dywedodd Pauline Egan, cadeiryddes y cwmni  cyd-weithredol sy’n berchen y ffarm ar hyn o bryd “ ers y cychwyn yn 2003 mae ffarm Moelyci wedi bod yn lecyn anhygoel i’r gymuned oddi fewn ac oddi allan i  Ddyffryn Ogwen. Gyda mwy na hanner y 340 erw yn awr wedi eu neilltuo fel safle o bwysigrwydd eithriadol yn genedlaethol o ran bywyd gwyllt, gweirglodd a madarch, gan gynnwys y tir mynydd. Maer tirwedd odidog yma wedi bod yn gatref i ddwsinau o fentrau a busnesau  bychain su wedi galluogi cannoedd o bobl hybu sgiliau a hyder drwy weithio, hyfforddiant, a chyfleon i wirfoddoli dros y 14 mlynedd ddiwethaf.”

Ategodd Adam Kennerley o Gwm Harry, y cwmni elusennol su wedi buddsoddi yn y ffarm fel tenant: “ Mae’r ffarm yn safle anhygoel gyda’r  holl elfennau su eu hangen i greu seiliau cadarn ar gyfer parc mentrau gwledig ffantastig. Ar hyn o bryd mae’r ffarm yn gartref i safle rhandiroedd mwyaf o fewn Gwynedd, caws gwobredig Cosyn Cymru, cwmni uwch dechnoleg algau a chwmni ymchwil cyfleuster Biomas Ewropeaidd, fydd o fudd i ffermwyr lleol. Gyda’r safle tyfu, chaffi a siop Blas Lon Las mae’r ffarm yn fwrlwm o weithgareddau a mentrau diddorol.”

Mae’r perchnogion presennol yn gorfod gwerthu ac nid yw’r tenantiaid presennol yn medru prynnu y ffarm yn gyfangwbwl ar ben eu hunain. Mae y sefyllfa yn creu pryder i bawb ac maer ddwy ochor yn gyndyn o weld yr holl wairh da a chreadigol sy wedi ei wneud hyd yma yn cael ei ddinistrio ai roddi o’r neilltu. Felly maen amser gwneud ein cais i achub y sefyllfa .

Aeth Pauline Egan ymlaen i esbonio… “ Er fod y ffarm sy’n werth £ 1 miliwn o bunnau ac yn cael ei marchnata drwy gwmni Jones Peckover mewn pedwar pecyn  o dan feddiant gwag, rydym a diddordeb mewn siarad ag unrhiw un ar draws y wlad sydd a diddordeb mewn prynnu darn or ffarm neu y ffarm yn ei chyfanrwydd  su a diddordeb  sicrhau y bydd y ffarm yn parhau i weithio er budd cymunedau a grwpiau cefn gwlad.

Mae cwmni newydd wedi eu ffurfio or enw Ymlaen Moelyci, sef consortiwm o fusnesau a mentrau bychain sydd wedi dod at eu gilidd gyda gwir ddiddordeb mewn achub y ffarm, i geisio codi yr arian sydd ei angen i brynnu’r safle, ac hyd yma meant yn brasgamu tuag at y targed. Dywedodd Colin Keyse, cyd-lynnydd Ymlaen Moelyci..” tydi hyn ddim yn neilltuol am fenter ffermio fychan, gwarchodfa natur na chyfleusterau cymunedol; mae Moelyci yn leoliad sy’n cael eu rannu gyda sefydliadau cymunedol, menterau busnes bychain a prosiectau arloesol yn cyd-weithio mewn  ffordd  cynaliadwy o gwmpas bwyd, egni a thiroedd cefn gwlad er budd a diwilliant pawb o fewn y gymuned.”

Aeth Colin ymlaen i esbonio “ rydym wedi llwyddo i sicrhau canran helaeth or arian angenrheidiol sy ei angen i brynnu’r ffarm drwy gael addewidion gan fusnesau sy’n cydweithio yma yn barod, busnesau cyfagos sy eisiau datblygu a sefydlu lleoliad ar y ffarm a sefydliadau eraill sy wedi  eu cyffroi gan y lleoliad unigriw yma. Yr hyn sy ganddynt i gyd yn gyffredin ydi gwir angerdd am yr amgylchedd unigriw sy ar y ffarm ar cyfleon maen eu greu i hybu mentrau, iechyd a budd ein cymunedau lleol a thu hwnt. Er fod gennym nifer helaeth o addewidion a benthyciadau i’w defnyddio rydym dal yn fyr o £150,000 i weithredu ein cynlluniau. Gyda dim ond ychydig o wythnosau nes dyddiad cau ar y 19fed o Dachwedd, maer ras ymlaen i sicrhau y byddwn yn medru diogelu y rhydd-ddaliad. Gydach help chi medrwn sicrhau y byddwn yn llwyddo i godi yr holl arian hanfodol i sicrhau dyfodol y ffarm gymunedol yma. Gweithredwch yn awr os gwelwch yn dda!”

Ychwanegodd Dave Ellis “ maer alwad allan i unrhiw un a phawb su a diddordeb yn nyfodol Ffarm Moelyci neu beth all y ffarm ei gynnig i’n cymuned i ymweld an gwefan http://www.moelyci.org/sale-of-the-farm  a rhannu ein stori. Medrwch wneud adduniadau i gefnogi Ymlaen Moleyci yn uniongyrchol neu roi eich cefnogaeth i un or tair menter gymdeithasol arall ar y ffarm sy’n ceisio prynnu eu dyfodol ar y ffarm. Mae pob dim yn helpu.

Mae llyfryn yn arddangos yr holl gyfleon angrhedadwy ac unigriw sy ynghlwm ar ffarm ar ein gwefan. Os ydych eisiau cymeryd rhan yn nyfodol y ffarm cysylltwch a ni ar: 01248 602793 i drefnu ymweliad neu am sgwrs.

Yn olaf mae gennym ddiwrnod agored ar ddydd sadwrn y 28ain o Hydref o 10 y.b hyd at 4 y.p – peidiwch a cholli eich cyfle i ymweld ar ffarm.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar 01248 602793 neu ebosd office@moelyci.org

Ymlaen Moelyci – time to save the farm!

Wales’ The UK’s first and largest community farm is now up for sale but with the clock ticking (19th November deadline) the locals have a plan to save it; with some help from their community and you!

Pauline Egan Chair of the cooperative that owns the farm said “Since we started in 2003 Ffarm Moelyci has been an amazing space for the community in and around the Ogwen Valley. With more than half of its 340 acres now designated as a nationally important wildlife site, including the iconic Moelyci Mountain, the farms outstanding natural beauty has been the home for dozens of small enterprises that have, over the last 14 years, enabled hundreds of people to grow in confidence through training, work and volunteering opportunities.”

Adam Kennerley from Cwm Harry, the development charity that invested in the farm as tenant, added “The farm is in an amazing location and has all the facilities needed to form the basis of a fantastic rural enterprise park. The farm is currently home to Gwynedd’s largest community allotments and an award winning cheese maker, a high tech algae production company and a European biomass research facility, benefitting farmers. With its own market garden and the welcoming front of Blas Lon Las café and shop the farm is a hive of enterprising activity.”

The current owners now need to sell the farm and the current tenants aren’t able to buy it outright. Both are loath to see the good work of the past dismantled and a great opportunity for the future abandoned. So it’s time to act.

Pauline Egan went on to explain “Whilst the £1 million farm is now on the market in four lots and offered with vacant possession through local agents Jones Peckover, we are interested in hearing from anyone from across the UK – across the globe – who is interested in all or part of the farm and its future potential for rural communities.”

Ymlaen Moelyci is a consortium of small businesses and enterprises who love the farm and have come together to try to raise the necessary funds; and they are well on the way. Colin Keyse, coordinator for Ymlaen Moelyci, commented “This is not about just a small farm business, or a nature reserve, or local facilities; Moelyci is a place shared by community organisations, micro-businesses and innovative projects collaborating to build a sustainable way of working for the future around food, energy and land that rural communities can experience and learn from.”

Colin went on to explain “We have a large chunk of the funds pledged from our existing partners, nearby businesses wishing to expand and take up opportunities on the farm and by organisations excited by the rich and rare value of the land and species on the farm. What they all have in common is a passion for the unique environment of the farm and the opportunity it presents to boost enterprise, health and wellbeing. Whilst we have the pledges and the offer of some loans we need to raise £150,000 in donations to make our plan work. With only a few weeks left till the sale deadline of 19th November the race to secure the freehold is underway. With your help we can secure the last chunk of funds we need. Please act now!”

Dave Ellis added “The call is out for anyone and everyone interested in Ffarm Moelyci or what it can do for our society to visit http://www.moelyci.org/sale-of-the-farm/  and share their story. You can then pledge to support Ymlaen Moelyci directly or support one of three social enterprises looking to buy in to the farms future. It all helps.”

A brochure showcasing the amazing opportunities around Ffarm Moelyci is available from the website. If you think you want to play a bigger part in having the farms future call 01248 602793 to arrange a talk or a site visit.

Finally there is an Open Day on 28th October from 10 till 4 – don’t miss this chance to visit the farm.

END     —      For more information contact 01248 602793 or e-mail office@moelyci.org

Comments are closed.