Moelyci IPS

Joint statement from Moelyci Environmental Centre Ltd

and Cwm Harry Land Trust

Ffarm Moelcyi, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4BB

Please scroll down for English

19 Mai 2017

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Canolfan Amgylcheddol Moelyci Cyf. (MEC) wedi penderfynu gwneud y penderfyniad anodd o werthu nifer o ddarnau o dir er mwyn codi arian i glirio rhai dyledion hirsefydlog a etifeddwyd.  Cafodd Bwrdd newydd ei ethol a throsglwyddwyd stiwardiaeth y fferm i’w aelodau ddiwedd haf 2013, pan oedd Moelyci mewn cyflwr ariannol enbyd.  Ers hynny, a gyda llawer o gymorth gan Ymddiriedolaeth Tir Cwm Harry, sef ein tenantiaid bellach, cefnogaeth barhaus ein haelodau a’n Banc, rydym wedi llwyddo i sefydlogi a newid sefyllfa Fferm Moelyci er gwell. Fodd bynnag, mae’r dyledion sylweddol yr aed iddynt cyn 2013 heb eu had-dalu o hyd.

Mae MEC wedi bod yn gweithio gyda’i brif gredydwr ansicredig, Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn cytuno i ad-dalu’r swm sylweddol y maent yn ei hawlio mewn modd ymarferol o gofio’r anawsterau rydym yn eu hwynebu yn sgil ein sefyllfa ariannol bresennol.  Rydym yn siomedig iawn nad oedd cytundeb o’r fath yn bosibl heb amodau a oedd yn annerbyniol, gan ei gwneud yn amhosibl i Cwm Harry brynu’r fferm a’i gweithredu mewn modd cynaliadwy.  Gan y byddai hyn yn rhoi dyfodol Fferm Moelyci yn y fantol rydym ni, gyda chefnogaeth ein banc a’n tenant, wedi dewis camau gweithredu sy’n galluogi’r fferm i barhau i fod yn ymrwymedig i’w nodau ac i fod yn adnodd ar gyfer y gymuned a’r ardal leol y mae’n rhan ohoni.

Er gwaethaf ein hymdrechion taer a hirfaith, rydym bellach yn y sefyllfa lle mae’n rhaid i ni, yn anffodus, werthu darnau o dir fferm er mwyn ad-dalu’r hawliad a gwella ein rhagolygon yn y dyfodol.  Roedd MEC wedi hysbysu ei haelodau yn y gorffennol, o dan amgylchiadau eithriadol, petai dyfodol y fferm yn y fantol, y byddai angen gwerthu un neu fwy o ddarnau o dir er mwyn ad-dalu dyledion cyfalaf.  O ganlyniad i hyn, byddwn yn cyfarwyddo asiantau i roi’r darnau yma o dir ar y farchnad agored.

Byddwn yn parhau i gyflawni’r nodau a ddatganwyd, ynghyd â Cwm Harry, drwy weithio tuag at gefnogi dyfodol mwy cynaliadwy ar gyfer ein cymunedau gwledig.  Yng ngeiriau Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae’r syniadau arloesol y mae sefydliadau trydydd sector sy’n cael arian CAN wedi eu cyflwyno wedi creu argraff ar Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae hyn wedi dangos, gyda’r dulliau priodol ar gyfer ysgogi a chefnogi, bod sefydliadau trydydd sector yn y maes amgylcheddol yn gallu manteisio’n economaidd yn sgil yr asedau amgylcheddol ar garreg eu drws”. Byddem yn annog pob lluniwr polisi ar yr adeg ansicr ac ariannol anodd hon i gefnogi mentrau fel ein menter ni er mwyn cefnogi ac adfywio Cymru wledig ymhellach.

Mae Ymddiriedaeth Tir Cwm Harry wedi ailddatgan ei bwriad o brynu gweddill y fferm a pharhau i’w hailddatblygu fel canolfan arloesedd, menter wledig a chadwraeth ecolegol er budd y gymuned ehangach.

Pauline Egan:  Cadeirydd, Canolfan Amgylcheddol Moelyci Cyf.

Paul Taylor: Cadeirydd, Ymddiriedolaeth Tir Cwm Harry

19 May 2017

It is with great regret that the Board of Directors of Moelyci Environmental Centre Ltd. (MEC) have decided to put up for sale several parcels of land in order to raise money to clear some long-standing, inherited debts. A new Board was elected and took over stewardship of the farm in late summer of 2013, when Moelyci was in a financially perilous state. Since then, and with the tremendous help of Cwm Harry Land Trust, now our tenants, the continuing support of our members and our Bank, we have managed to stabilise the situation and really turn Ffarm Moelyci around. However substantial debts that were incurred before 2013 have remained.

MECi has been working with its principle unsecured creditor, Natural Resources Wales (NRW) in order to reach an agreement to settle the substantial amount they are claiming in a way that could be accommodated given the difficulties of our present financial situation. We are profoundly disappointed that such an agreement was not possible without conditions that were unacceptable, making it impossible for Cwm Harry to purchase and operate the farm in a sustainable manner. As this would place the future of Ffarm Moelyci in the gravest jeopardy we have, with the support of our bank and our tenant, chosen a course of action that allows the farm to remain committed to its aims and be a resource for the local community and area in which it sits.

Despite our earnest and prolonged efforts we have now reached the point of having to regrettably sell parcels of the farm to settle the claim and further the best interests for our future. MEC had previously made its members aware that in extreme circumstances, should the future of the farm be threatened, a sale of one or more parcels of land would be necessary to repay capital debts.  As a direct result we will be instructing agents to put these parcels of land on the open market.

We will continue to deliver our stated aims, alongside Cwm Harry, by working towards supporting a more sustainable future for our rural communities.  In NRW’s own words “NRW has been impressed by the innovative ideas that third sector organisations in receipt of CAN funding have come forward with. This has shown that, with appropriate mechanisms for stimulation and support, third sector organisations in the environmental field are able to reap economic benefits from the environmental assets on their doorstep” We would urge all policy makers at this difficult financial and uncertain time to support enterprises such as ours in order to uphold and further the revitalising of rural Wales.

Cwm Harry Land Trust has restated its intention to purchase the remainder of the farm and to continue its redevelopment as a centre of rural enterprise, innovation and ecological conservation for the benefit of the wider community.

Pauline Egan:  Chair, Moelyci Environmental Centre Ltd.

Paul Taylor: Chair, Cwm Harry Land Trust

Comments are closed